Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Odyoloji Derneği Yeni Dönem
Yeni faaliyet programımızla ilgili detaylar.
Slide background
Slide background
İşitme Kaybında Erken Teşhis
Ailenin bilinçli yaklaşımı çok önemlidir.
Slide background
Slide background
TÜZÜK / ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI DERNEĞİ

ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE ADRESİ

MADDE 1. Derneğin adı “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Derneği” dir. Aşağıdaki maddelerde “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Derneği” kısaca "Dernek" adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Derneğin adresi "Büyükdere Caddesi. Tankaya Apartmanı. No:14 Kat:1 80260 Şişli-İstanbul'dur.

AMAÇ

MADDE 2. Derneğin amacı üyelerinin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, üyelerin mesleki sorunları ile ilgilenmektir. Bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini geliştirmek, üyelerin birikimlerini ülkenin ekonomik, sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak, sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde bu alanda öğrenim gören öğrencilere Burs ve benzeri yönde yardım etmek olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

2.1. Üyelerin bu alanda eğitim veren eğitim kurumları ve bu kurumlarda öğrenim gören öğrenciler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek,

2.2. Üyelerin odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında çalışan diğer uzmanlar ile iletişim ve dayanışmasını arttırarak mesleğin kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, mesleğin yasal düzenlemelerinin yapılmasına katkıda bulunmak,

2.3. Ulusal ve uluslararası meslek grupları ile bağlantılar kurarak; Üyelerin bilimsel, kültürel ve sosyal gelişiminde etkin katkılarda bulunmak, bu amaçla mesleki kurs, seminer, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, üyelerinin Dernek kuruluş amacına uygun olarak mesleğin,  odyoloji ve konuşma biliminin yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

2.4. Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, araştırma kuruluşlarına destek olmak, bu amaçla konuya ilişkin tıbbı cihaz, makine ve malzemeler sağlamak,

2.5. Toplumda odyoloji ve konuşma bozuklukları ile ilgili hastalıkların tanınmasını sağlamak, toplumu bilgilendirmek, bu alan ile ilgili hastalıkların önlenmesi ve hasta kişilerin haklarının korunması amacı ile çalışmalar yapmak,

2.6. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

2.7. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak,

2.8.  Ulusal ve uluslararası meslek grupları ile bağlantılar kurarak, dergi yayınlama, toplantı, kongreler düzenleyerek, odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında, ülke prestijinin artırılmasını sağlamak,

2.9. Ulusal ve uluslararası meslek ve yardım kuruluşları ile ülke içinde ve dışında toplum yararına çalışmalarda bulunmak,

2.10. işitme ve konuşma bozuklarının yaygınlığını tespit etmek amacı ile tarama programları geliştirmek ve uygulamalarının yapılmasına katkıda bulunmak, mesleki veya kullanılan araçlar nedeni ile oluşabilecek işitme kayıpları konusunda kamuoyu oluşturmak, korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapma ve tarama programları geliştirmek,

2.11. Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanı ile ortak çalışan özel ve tüzel kişilerle (Üniversitelerin ilgili bölümler, belediyeler, valilikler, kamu kurumları, diğer dernek ve kuruluşlar), araştırma, geliştirme ve proje çalışmalarını yapmak,

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

MADDE 3. Dernek,

3.1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

3.2. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda mesleğin ve Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığının korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

3.3. Topluma, işitme ve konuşma bozukluğu olan bireylere ve özellikle üyelerine yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.

3.4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar.

3.5. Konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar, fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve yarışmalar düzenler.

3.6. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

3.7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

3.8. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkânlarını kullanır.

3.9. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler.

3.10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

3.11. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur, burs verir.

3.12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

3.13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan konularda, diğer Derneklerle veya Vakıf ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar ve/veya birliktelikler oluşturur, oluşturulanlara katılabilir.

KURUCULAR

MADDE 4. Derneğin kurucuları aşağıda belirtilmiştir.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 5. Derneğin amblemi daire şeklindedir. Şeklin içinde kırmızı halka bulunmaktadır. Halkanın dış kenarı dairenin dış çemberini oluşturan kırmızı renktedir. Halkanın üzerinde bulunan ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI DERNEĞİ İSTANBUL yazısı beyaz renkli büyük harflerle saat yönündedir. Halkanın ortasında kırmızı lale figürünün çiçek kısmının bittiği noktadan yarım ay şekli (Gülen ağız) sağa doğru devam ederek siyah hatları olan bir kulak figürü ile birleşmektedir. Yarım ay şeklinin altında 2015 yazmaktadır. Derneğin amblemi aşağıda gösterilmiştir.

 

II. BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE 6. Derneğe üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda verilmiştir.

6.1. Asıl Üye
Odyoloji veya konuşma bozuklukları alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olanlar, bu alanlarda lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar Derneğe asıl üye olabilirler. Asıl üye Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, Derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

6.2. Onursal Üye
Derneğe asıl üye olamayan, aşağıda özellikleri tanımlı kişiler Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı kararla Derneğe Onursal Üye olabilirler.

Onursal Üyeler, giriş ödentisi ve yıllık ödentileri isterlerse öderler, toplantılara katılır, söz alır, görüşlerini ifade eder, ancak Dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

6.3. Öğrenci Üye
Odyoloji veya dil-konuşma bozuklukları alanında öğrenim gören lisans öğrencileri Yönetim Kurulunun alacağı kararla Derneğe Öğrenci Üye olabilirler. Öğrenci Üyeler, giriş ödentisi ve yıllık ödentileri isterlerse öderler, toplantılara katılır, söz alır, görüşlerini ifade eder, ancak Dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

6.4. Üyeliğe kabul edilmeme koşulları
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

6.5. Üyeliğe geri dönüş koşulları
Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir, ancak yeniden giriş aidatı alınmaz.
Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. Üyeliklerini iptal ettirenlerin Derneğe tekrar üye kabul edilmeleri durumunda yeniden giriş aidatı alınmaz.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 7. Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

7.1. Adayın Üyelik Formu'nu doldurup imzalaması, gerekli belgelerle birlikte iki üyenin teklifi ile Derneğe başvurusu,

7.2. Üyelik Formunun Dernek tarafından alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

7.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra "Dernek Üye Defteri"ne kimliğinin işlenmesi ve "Üye Kimlik Belgesi"nin verilmesi.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 8. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.
Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Yönetim Kurulu’nun Derneten çıkarma işlemine karşı ilgili bir ay içinde Genel Kurul nezdinde yazılı itirazda bulunabilir. Bu itiraz hakkında Genel Kurulun kararı kesindir.

9.1. Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek,

9.2. Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Yönetim Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

9.3. Dernek kayıtlarındaki adresine iki kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu halde yıllık üyelik ödentisini kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 8 ay içinde sağlık, gelir kaybı gibi nedenler dışındaki gerekçelerle ödememiş olmak.

III. BÖLÜM ORGANLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 10. Derneğin organları aşağıda verilmiştir.

10.1. Genel Kurul

10.2. Yönetim Kurulu

10.3. Denetim Kurulu

10.4. Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 11. Dernek Olağan Genel Kurulu, her üç yılda bir Ocak ayında toplanır, Dernek organlarına üç yılda bir seçim yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 12. Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

12.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini saptar, en geç Genel Kurul toplantı gününden 30 (otuz) gün önceden Dernek binasında ilan eder. Genel kurul toplantısına yıllık aidatını ödemiş üyeler katılırlar. Bu liste içeriğine Genel Kurul tarihinden 15 (on beş) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna itiraz yapılabilir. Yönetim Kurulu itirazları inceleyerek karara bağlar. Genel Kurula katılma hakkına Genel Kurul tarihinden önce Derneğe kabul edilmiş üyeler sahip olurlar.

12.2. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu tarafından, en az 15 (on beş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak ya da üyenin bildirmiş olduğu elektronik posta adresine bildirmek, Derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana uygun olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

12.3. İkinci toplantı için yeter sayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katıdır.

12.4. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (on beş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

12.5. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 13. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafında en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

13.1. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

13.2. Denetim Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.

13.3. Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)'nin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

13.4. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 14. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösteren ilkeler uygulanır.

14.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Listesi"ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

14.2. Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve bir Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

14.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

14.4. Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

14.5. Onursal ve öğrenci üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

14.6. Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

14.7.  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA İLKELERİ

Madde 15. Genel kurulda oylama gizli veya açık olarak yapılabilir.

15.1. Aksine karar alınmamışsa, oylamalar gizli olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

15.2. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16. Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

16.1. Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

16.2. Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek

16.3. Çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek. Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda, belirlenen adaylar arasından, gizli oyla seçilirler.

16.4. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

16.5. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak,

16.6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

16.7. Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

16.8. Derneğin yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

16.9. Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

16.10. Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

16.11. Derneğin şubelerinin açılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 17. Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 5 (yedi) asıl üye ile 5 (yedi) yedek üyeden oluşur.

17.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

17.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

17.5. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

17.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 3 (Üç) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

18.1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

18.2. Derneği Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

18.3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

18.4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.

18.5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek
,
18.6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak
,
18.7. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

18.8. Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

18.9. Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

18.10. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

18.11. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

18.12. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.

18.13. Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

18.14. Genel Kurul'un belirlediği miktarlar çerçevesinde Derneğin yıllık üye ödenti ve katılma payının tahsili ile ilgili esasları belirlemek.

18.15. Temsilcilik olma başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak ve Temsilci veya Temsilciler Kurulu'nu atamak,

18.16. Genel Kurulda belirlenen üye ödentilerinin erken ödenmesi amacıyla kampanyalar düzenlemek.

DENETİM KURULU

MADDE 19. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dır.
Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

19.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak
.
19.3. Çalışmalarını Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.
   
ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 20. Yönetim ve Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

IV. BÖLÜM YÜRÜTME BİRİMİ

ÇALIŞMA ORGANLARI

MADDE 21. Dernek Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması ve iktisadi işletmelerin Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Çalışma Organları oluşturabilir.
Çalışma Organları Dernek görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Gruplarından oluşur.

DERNEK GÖREVLİLERİ

MADDE 22. Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulunca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.
 UZMAN DANIŞMANLAR

MADDE 23. Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan Uzman-Danışmanlar, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar.

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 24. Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.

Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da Çalışma Organlarına yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

V. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 25. Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Genel Kurul'a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul'un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık tarihi ile yeni dönem bütçesinin onandığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin, aynı aylara ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.
Derneğin bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 26. Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

26.1. Giriş Ödentisi:
DERNEK asıl üyelerinden Derneğe kabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. Bu bedel her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.
26.2. Yıllık Ödenti:
Derneğin asıl üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

26.3. Derneğin çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulan fona alınan bağışlar.

26.4. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

26.5. Her türlü yayın, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar, fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, yarışmalar, piyangolar ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

26.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

26.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

26.8. Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

26.9. Diğer gelirler.
Dernek siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi, Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmadan yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alamaz.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

MADDE 27. Derneğin gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

27.1. Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık Ödentinin tümü Aralık ayı sonuna kadar tahsil edilir. Yıllık ödentisini tamamlamayan üyeler hakkında Madde 9. maddesine göre işlem yapılır.

27.2. Dernek gelirleri Alındı Belgeleri ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreleri de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi, Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulları’nın görev süreleri ile sınırlıdır.

27.3. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

27.4. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DEFTERLER

Madde 28. Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

 VI. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 29. Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

İÇ DENETİM

MADDE 30. Derneğin Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en az üç ayda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

BORÇLANMA USÜLLERİ

MADDE 31. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Dernek’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

MADDE 32. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 33. Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME

MADDE 34. Bu Tüzük Hükümlerini, Genel Kurul Kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu  yürütür     
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 
Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;
Adı ve Soyadı       :

Bu tüzük 34 (Otuzdört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

BİZİ TAKİP EDİN
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
E-BÜLTEN ÜYELİK
E-bülten Listemize Kayıt Olun.
BİZE ULAŞIN
Büyükdere Cd. Tankaya Apartmanı No:14 Kat:1 80260 Şişli / İstanbul
Telefon : (212) 233 11 26
Copyright © 2015 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Derneği